<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Акт об избрании членов Европейского Парламента всеобщим прямым

голосованием: от 20 сентября 1976 г. [Электронный ресурс] / ЕЭС, Евратом; Международный документ. - Режим доступа: http: // eulaw.

edu.

ru/documents/legislation/instit_organs/act_voting. htm. - Название с экрана.

2. Афанасьєва М. Виборча інженерія в Україні / М. Афанасьєва. - О.: Юрид. л-ра, 2014. - 384 с. - ISBN 978-966-419-184-2.

3. Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння / М. Афанасьева // Юрид. вестн. - 2012. - № 1. - С. 21-30.

4. Афанасьєва М. Технології пропорційного розподілу представницьких мандатів / М. Афанасьєва // Митна справа. - 2012. - № 4 (82). - Ч. 2, кн. 2. - С. 195-202.

5. Байковський П. Європейський Союз як політична система / П. Байковський // Вісн. Львів. ун-ту ім. Івана Франка. - 2009. - С. 104-112.

6. Баймуратов М. О. Міжнародні виборчі стандарти: правова природа, змістовна та системна характеристика, актуальні питання імплементації в законодавство України / [М. О. Баймуратов, Б. Я. Кофман]; за наук. ред. Ю. О. Волошина; Маріуп. держ. ун-т, Представництво європ. орг. публіч. права в Україні. - Суми: Універ. кн., 2012. - 227 с. - Бібліогр.: с. 201-228. - ISBN 978-966-680-638-6.

7. Балабан Р. В. Розвиток виборчої системи України: політологічний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Ростислав Валерійович Балабан; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 1999. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

8. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи / Р. В. Балабан. - К.: Либідь, 2007. - 112 с. - Бібліогр.: с. 102-109 та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-06-0498-8.

9. Батура С. Політико-правовий аналіз виборчої системи до Верховної Ради України: сучасний стан та перспективи розвитку / С. Батура // Віче. - 2012. - № 24. - С. 5-7.

10.

Батура С. Політико-правові особливості становлення виборчої системи в Україні / С. Батура // Віче. - 2012. - № 22. - С. 11-13.

11. Батура С. Політико-правові чинники формування та функціонування виборчих систем / С. Батура // Віче. - 2011. - № 20. - С. 10-13.

12. Батура С. Порівняльно-правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн-членів Європейського Союзу / С. Батура // Віче. - 2012. - № 18. - С. 14-16.

13. Батура С. Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів / С. Батура // Віче. - 2012. - № 20. - С. 2-5.

14. Бевз Т. Трансформація виборчої системи в умовах української політичної дійсності / Т. Бевз // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2010. - № 6 (50). - С. 6-17.

15. Белов С. А. Избирательная система как правовой институт / С. А. Белов. - СПб.: Изд. дом С.-Петербург. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петербург. гос. ун-та, 2005. - 120 с. - ISBN 5-9645-0035-8.

16. Богашева Н. В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки): деякі аспекти / [Н. В. Богашева, Ю. Б. Ключковський, Л. В. Колісецька]; Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”; Ін-т виборчого права. - К.: Поліграф. центр “Фоліант”, 2006. - 146 с. - ISBN 966-8474-42-2.

17. Богашева Н. Еволюція виборчої системи в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2005. - № 1. - С. 42-49.

18. Бодрова І. І. Теоретико-правові аспекти поняття “виборча система” / І. І. Бодрова // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 108. - С. 36-45.

19. Булгакова Д. Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення / Д. Булгакова // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 2 (49). - С. 13-22.

20. Бучин М. А. Висування та реєстрація суб'єктів виборчого процесу як аспект принципу загального пасивного виборчого права / М. А. Бучин // Наук. пр. - 2012. —Т. № 182. - С. 9-13.

21. Вавринчук М.

П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення / М. П. Вавринчук // Універ. наук. зап. Хмельн. ун-ту упр. та права. - 2005. - Вип. 1/2. - С. 395-399.

22. Вагіна О. Змішана виборча система: світовий досвід застосування / О. Вагіна // Вибори та демократія. - 2011. - № 1 (27). - С. 29-37.

23. Веденеев Ю. А. Политическая реформа и изберательный процесс в России / Ю. А. Веденеев // Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и перспективы: Всероссийское совещание по вопросам реализации конституционных положений о местном самоуправлении и организации государственной власти в субъектах Российской Федерации, (17 февр. 1995). - М., 1995. - 231 с.

24. Вибори в Європейському Союзі / [Безп'ятчук Ж., Євгеньєва А.,

Ковриженко Д. та ін.]; за ред. Д. С. Ковриженка; Лаб. законодав. ініціатив. - К.: ФАДА: ЛТД, 2006. - 155 с. - Бібліогр.: с. 147-155. - ISBN 966-7625-98-2.

25. Вибори до Верховної Ради України: Досвід та уроки / В. Г. Кремень, Є. Г. Базовкін, А. О. Білоус та ін. - К.: Нац. ін-т стратег. дослідж., 1994. - 70 с. - (Наукові доповіді; вип. 26).

26. Вибори до Верховної Ради України: інформ.-довід. вид. / [редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін.]. - К.: Центр. виборча комісія, 2002. - 676 с.

27. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії та практики: [збірник] / [Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін.]. - К.: Центр. вибор. коміс., 2001. - 351 с. - Бібліогр. в підряд. приміт. - ISBN 966-95532-6-1.

28. Вибори - шлях до демократичного суспільства: метод. матеріали з питань виборчого процесу / [Бакаєв Ю., Борденюк В., Валевський О. та ін.]; за заг. ред. В. М. Князєва; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2002. - 77 с. - ISBN 966-619-057-5.

29. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / [Антонова Г., Біденко А., Бурковський П. та ін.]; за заг. ред. Є. В. Радченка; Ком. виборців України. - К.: Факт, 2003. - 252 с. - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 966-664-088-0.

30. Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення: матеріали засідань наук.-практ. семінару з проблем виборчого законодавства України / [упоряд.: В. О. Зайчук та ін.]; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2011. - 262 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-8126-91-8.

31. Виборче право України: навч. посіб. / [Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л., Ставнійчук М. І. та ін.]; за ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Парлам. вид-во, 2003. - 383 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-611-246-9.

32. Войтенко І-Х. Р. Наднаціональні інституції Європейського Союзу / Ірина- Христина Романівна Войтенко // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 4 (13). - С. 231-236.

33. Волощук О. До питання обговорення проекту Виборчого кодексу України / О. Волощук // Вісн. центр. виборчої комісії. - 2010. - № 2 (19). - С. 77-82.

34. Все про вибори / [Упоряд. О. М. Роїна; ред. О. А. Кривенко]. - К.: КНТ: Атіка, 2004. - 375 с. - ISBN 966-8062-62-0.

35. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс: энцикл. справ. / [авт.-сост. А. А. Танин-Львов]. - М.: РОССПЭН, 2001. - 1111 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-8243-0112-3.

36. Гаєва Н. П. Багатопартійність та пропорційна виборча система в Україні / Н. П. Гаєва // Держава і право. - 2005. - Вип. 28. - С. 181-190.

37. Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу / Д. Гелен; [пер. з фр. Г. Козлов, С. Середа]. - К.: Основи, 1995. - 115 с. - ISBN 5-7707-6487-2.

38. Генеральний закон про вибори Мальтійської Республіки: від 27 вересня 1991 р.: прийнятий 27 вересня 1991 р. № XXI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // eudo-citizenship. eu/NationalElectoralLawsDB/docs/Malta%20-

%20National%20-%20General%20Elections%20Act%20-%200L_EN. pdf. - Назва з екрану.

39. Гербут І. Вибори як форма реалізації народовладдя / І. Гербут // Наук. зап. - 2011. - Вип. 4 (54). - С.

172-182.

40. Гербут Н. Проблемні питання оптимізації виборчої системи України / Н. Гербут // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2010. - № 6 (50). - С. 46-56.

41. Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів] / М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2011. - 226 с. - Бібліогр.: с. 217-227. - ISBN 978-617-02-0059-4.

42. Головко О. Становлення та розвиток виборчого законодавства в Україні / О. Головко, В. Мойсієнко // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2007. - № 4 (7). - С. 45-50.

43. Гусакова М. А. Формирование системы выборов в Европейский парламент (1957-1979 годы) / М. А. Гусакова // Изв. Саратов. ун-та. - 2011. - Вып. 2, ч. 1. - С. 95-99.

44. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації = Demokratie im zeitalter der globalisierung: посіб. з філософ. дисциплін / Отфрід Гьофе; [пер. з нім.: Л. Ситніченко, О. Лозінська]; наук. ред. Л. А. Ситніченко; відп. ред. М. Д. Култаєва. - К., 2007. - 435 с. - Бібліогр.: с. 400-424. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). - ISBN 978-966-96471-8-4.

45. Даймонд Л. Прошла ли “третья волна” демократизации? / Л. Даймонд // Полис. - 1999. - № 1. - С. 10 - 25.

46. Даль Р. А. Демократія та її критики / Р. А. Даль; [пер. з англ. М. Лупішко, О. Лупішко]. - Х.: Вид. група “РА-Каравела”, 2002. - 428 с. - Бібліогр.: с. 388­426. - ISBN 966-819-17-2.

47. Данія: аналіз виборчого законодавства [Електронний ресурс] / Режим

доступу: http: // donklass. com/2010-03-15-15-40-59/109-analiz-

zakonodatelstva-raznyx-stran/600-danya-analz-viborchogo-zakonodavstva. html. - Назва з екрану.

48. Дарендорф Р. Дорога к свободе. Демократизация и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. - 1990. - № 9. - С. 69-75.

49. Декларация о критериях свободных и справедливых выборов: принята на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.

democrasy. ru/library/lows/international/el_ declaration1994. html. - Название с экрана.

50. Дербишайр Дж. Д. Политические системы мира: в 2-х т. /. Дж. Д. Дербишайр, Я. Дербишайр; [пер. с англ.]. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - Т. 2. - 496 с. - ISBN 5790519504.

51. Дэйвис К. Право Европейского Союза / К. Дейвис; [пер. с англ.

Т. А. Черной]. - К.: Знання, 2005. - 406 с. - (Европейское право). - ISBN 966­346-038-5; ISBN 1-85941-848-1.

52. Довгань В. М. Європейський парламент: правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу / В. М. Довгань. - К.: КНТ, 2007. - 203 с. - Бібліогр.: с. 175-195. - ISBN 978-966-373-250-3.

53. Довгань В. М. Правовий статус Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу: дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.11 “Міжнародне право” / Довгань Віктор Миколайович; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2006. - 19 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

54. Договір про заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі: від 18 квітня 1951 р. [Електронний ресурс] / ЄСВС; Договір, Міжнародний документ. - Режим доступу: http: // zakon. rada. gov. ua/go/994_026. - Назва з екрану.

55. Договір про заснування Європейської Спільноти: від 25 березня 1957 р. [Електронний ресурс] / ЄЕС; Договір, Перелік, Міжнародний документ. - Режим доступу. - http: // zakon1. rada. gov. ua/laws/show/994_017/page. - Назва з екрану.

56. Договор о Европейском Союзе: Маастрихт, 7 февраля 1992 г. [Электронный ресурс] / Европейський Союз; Договор, Международный документ. - Режим доступа: http: // zakon1. rada. gov. ua/laws/show/994_029/page. - Название с экрана.

57. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ // Международные акты о правах человека: сб. док. / [сост. и авт. всуп. ст. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева]. - М.: Изд. группа НОРМА - ИНФРА-М, 1998. - С. 653-664.

58. Дорош С. Новий закон про вибори: наслідки та ілюзії [Електронний ресурс] / С. Дорош // BBC Україна; стаття від 18.11.2011 р. - Режим доступу: http: // www. bbc. co. uk/ukrainian/politics/2011/11/111118_new_law_election_sd. shtml. - Назва з екрану.

59. Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення: аналіт. доп. / [О. А. Фісун та ін.]; за заг. ред. О. А. Фісуна. - К.: НІДС, 2007. - 117 с. - ISBN 966-554-112-9.

60. Друзенко Г. Інститут свободи совісті: міжнародні стандарти та законодавство України / Г. Друзенко. - К.: Укр. центр правничих студій, 2000. - 186 с.

61. Дюбуа П. Пропорциональное представительство в опыте Бельгии / Поль Дюбуа; [пер. с франц. И. Блинова, З. Дзичканец]. - СПб.: Сенат. тип., 1908. - 173 с.

62. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: [учебник] / [М. М. Бирюков и др.]; отв. ред. Л. М. Энтин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Ин-т европ. права.— [3-е изд.]. - М.: Норма: Инфра-М, 2011. - 959 с. - Библиогр.: с. 954-959 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-468-00326-8 ; ISBN 978-5-16­004498-9.

63. Енніс Д. Огляд та аналіз проекту Закону “Про вибори народних депутатів України” / Д. Енніс, Г. Вайз // Вибори та демократія. - 2011. - № 4 (30) - С. 81-112.

64. Європарламент нового зразка / Підготував Микола Ларін // Юридичний вісник України. - 2004. - № 28. - 10-16 лип. - С. 11.

65. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник / [А. Круглашов, І. Озимок, Т. Астапенко, В. Руссу]; Т-во “Укр. Народ. Дім в Чернівцях”; Ін-т Європ. інтеграції та регіон. дослідж.- Чернівці, 2010. - Ч. 1. - 212 с.

66. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: матеріали Венец. комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / за ред. Ю. Ключковського; [пер. з англ. О. Россохи та Л. Колісецької]. - К.: ФАДА, ЛТД, 2008. - 339 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-8940-19-4.

67. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра = Die Europaische Union: gestern, heute, morgen: [навч. посіб.] / Юрій Макар, Віра Бурдяк, Тарас Івасютин, Віталій Семенко; МОН України; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-568-966-9.

68. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / [О. Л. Копиленко та ін.]; за ред. О. В. Зайчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. - 545 с. - ISBN 966-8126-60-2.

69. Єдиний європейський акт: угода від 17.02.1986 р. [Електронний ресурс] / ЄЕС; Акт, Декларація, Міжнародний документ. - Режим доступу: http: // zakon4. rada. gov. ua/laws/show/994_028. - Назва з екрану.

70. Єфремова М. Виборча система як фактор впливу на представницьку функцію українського парламенту / М. Єфремова // Парламент. - 2010. - № 3. - С. 39­42.

71. Жовтяк Є. Реформа виборчого законодавства: від слів до діла: Чому в Україні назріло ухвалення Виборчого. кодексу і яким він має бути: законопроект і комент. / Є. Жовтяк, В. Шевченко. - К.: Вид. центр “Просвіта”, 2003. - 310 с. - ISBN 966-7551-79-2.

72. Жуковский И. И. Европейский парламент: особенности электорального процесса и выборы 2004 года / И. И. Жуковский // Европейский Союз -

Россия - Калининград. - Калининград: Изд-во Калининград. гос. ун-та, 2004. - С. 34-43.

73.Загальна Декларація прав людини: прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року // Укр. правнича фундація. - К.: Право, 1995. - 12 с. - (Міжнародні документи ООН з питань прав людини). - ISBN 5-7707-8438-5.

74.Загальні парламентські вибори у Сполученому Королівстві / The British Council Ukraine. Інформ. сервіс. - К., 1997. - 28 с.

75.Заєць Н. В. Виборча система України: сучасний стан і перспективи розвитку / Н. В. Заєць // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2011. - № 2. - С. 15-20.

76.Закон Эстонии о выборах в Европейский Парламент: от 18 декабря 2002 г.: принят 18 декабря 2002 г. (RT I, 2003, 4, 22) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // constitutions. ru/archives/6669. - Название с экрана.

77.Закон Латвии о выборах в Европейский Парламент: от 01 мая 2009 г.: в ред. от 01.05.2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // constitutions. ru/archives/6744. - Название с экрана.

78.Закон Литовской Республики о выборах в Европейский Парламент: от 20 ноября 2003 г. № IX-1837 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // constitutions. ru/archives/5316. - Название с экрана.

79.Закон про вибори депутатів парламенту Італії: від 30 березня 1957 р.: (прийнятий 30 березня 1957 р. № 361) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. riforme. net/leggi/testo-unico-leggi-elettorali. htm. - Назва з екрану.

80.Закон про вибори до парламенту Португалії: від 16 травня 1979 р.: (прийнятий 16 травня 1979 року № 14/79) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. cne. pt/sites/default/files/dl/legis_lear_2012_0. pdf. - Назва з екрану.

81.Закон про вибори народних депутатів України: від 18 литопада 1993 р.: № 3623-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/3623-12/page. - Назва з екрану.

82.Закон про вибори народних депутатів України: від 24 вересня 1997 р.: № 541/97-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.- Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/541/97-вр/page. - Назва з екрану.

83.Закон про вибори народних депутатів України: від 18 жовтня 2001 р.: № 2766-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2766-14. - Назва з екрану.

84.Закон про вибори народних депутатів України: від 25 березня 2004 р.: № 1665-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1665-15/page. - Назва з екрану.

85.Закон про вибори народних депутатів України: від 17 листопада 2011 р.: № 4061-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/4061-17. - Назва з екрану.

86.Закон про вибори представників хорватського парламенту: від 2 квітня 2003 р.: прийнятий 2 квітня 2003 року (NN 116/99) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. zakon. hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-u- Hrvatski-sabor. - Назва з екрану.

87.Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”: офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 6 квітня 2004 р. / М-во юстиції України; [покажч. О. Г. Пушенко]. - Офіц. вид. - К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2004. - 135 с. - Покажч.: с. 125-135. - ISBN 966-313-151-9.

88.Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” / Верховна Рада України. - К.: Парламент. вид-во, 1998. - 62 с. - (Закони України) - (Дод. до щотижневика “Відомості Верховної Ради України”). - ISBN 966-7288-18-8.

89.Закон України “Про вибори народних депутатів України”: наук.-практ. комент. / [В. В. Кравченко, М. О. Пухтинський; Редкол.: Ф. Г. Бурчак (голова) та ін.]; Акад. правових наук України. - К.: Ін Юре, 1998. - 191 с. - ISBN 966-7183-18-1.

90.Закон України “Про вибори Президента України” від 5 липня 1991 р.: [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР. - Режим доступу до закону: http: // zakon4. rada. gov. ua/laws/show/1297-12. - Назва з екрану.

91.Закон України “Про Центральну виборчу комісію”: за станом на 25 липня 2004 р. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - 21 с. - (Закони України). - ISBN 966-611-315-5.

92.Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про вибори народних депутатів Української РСР від 27 жовтня 1989 р. № 8304-XI [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/show/8304-11. - Назва з екрану.

93.Закон Фінляндії про вибори народних представників: від 13 червня 1969 р.: прийнятий 13 червня 1969 р. (№ 391/1969) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www. finlex. fi/fi/laki/alkup/1969/19690391. - Назва з екрану.

94.Зарубежное избирательное право: учеб. пособие / [Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Дегтярева О. В. и др.]; Рос. центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комиссии Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2003. - 283 с. - Библиогр.: с. 260-283. - ISBN 5-89123-749-0.

95. Кабанець О. С. Демократія як державний режим: теоретико-правовий аналіз / О. С. Кабанець // Часопис Київ. ун-ту права. - 2012. - № 4. - С. 60-63.

96. Кальченко С. Правові можливості оскарження в адміністративному порядку порушень Закону “Про вибори народних депутатів” / С. Кальченко // Юрид. журн. - 2005. - № 9 (39) - С. 103-113.

97. Кафарський В. Виборча система України за критеріями демократії і права / В. Кафарський // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2010. - № 6 (50). - C. 64-73.

98. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки / Т. Кіс // Нова політика. - 1996. - № 2. - С. 23-31.

99. Климкова І. І. Вибори і виборчі системи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Климкова, М. А. Остапенко; Межрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2011. - 159 с. - Бібліогр.: с. 153-158. - ISBN 978-617-02-0047-1.

100. Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: процедурний аспект / Ю. Б. Ключковський // Публічне право: наук.-практ. юрид. журн. - 2014. - № 4 (16). - С. 9-20.

101. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський; Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. - К.: Час Друку, 2011. - 132 с. - Бібліогр.: с. 123-132 та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-388-375-5.

102. Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. - 2010. - № 2/3 (24/25).

- С. 130-144.

103. Ключковський Ю. Чи є змішаною виборча система України? / Ю. Ключковський // Право України. - 2012. - № 3/4. - С. 418-424.

104. Ковальчук О. Питання вибору виборчої системи в Україні / О. Ковальчук // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Юридичні науки. - 2014. - № 782.

- С. 129-134.

105. Ковриженко Д. Якість виборів: Україна у вимірі міжнародних демократичних стандартів / Д. Ковриженко, О. Чебаненко // Часопис Парламент. - 2007. - № 2. - С. 4-27.

106. Кокс Г. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу / Гері В. Кокс; [пер. з англ. Г. Є. Краснокутський]. - О.: АО БАХВА, 2003. - 456 с. - ISBN 966-7079-88-0.

107. Коментар Закону України “Про вибори народних депутатів України” / [Давидов Р. К., Кравченко В. В., Лінецький С. В. та ін.]; за ред. М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника. - К.: Атіка, 2002. - 383 с. - ISBN 966-95314-0-3.

108. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 4 листопада 1950 р. [Електронний ресурс] / Рада Європи; Конвенція. - Режим доступу: http: // zakon. rada. gov. ua/cgi- bin/laws/main. cgi?nreg=995_105. - Назва з екрану.

109. Конвенція про політичні права жінок: Міжнародний документ від 20 грудня 1952 р. [Електронний ресурс] / ООН; Конвенція. - Режим доступу: http: // zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=995_156. - Назва з екрану.

110. Кондорсе. Про вибори / ред. М. Олійник; [пер. з фр. О. Хома]. - Л.: Літопис, 2004. - 157 с. - Покажч.: с. 157-158. - ISBN 966-7007-108-1.

111. Конончук С. Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / [С. Конончук, О. Ярош, С. Горобчишина]; Укр. незалежний центр політ. дослідж. - К.: Агентство “Україна”, 2009. - 79 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-2157-10-9.

112. Конституции государств Европы: в 3 т. / [под общ. ред. и вступ. ст. Окунькова Л. А.]; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2001. - Т. 1. - 824 с. - ISBN 5­89123-521-8.

113. Конституции государств Европы: в 3 т. / [под общ. ред. и вступ. ст. Окунькова Л. А.]; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2001. - Т. 2. - 840 с. - ISBN 5­89123-522-6.

114. Конституции государств Европы: в 3 т. / [под общ. ред. и вступ. ст. Окунькова Л. А.]; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - Т. 3. - 792 с. - ISBN 5-89123-523-4.

115. Конституция Республики Польша: от 2 апреля 1997 г. [Электронный

ресурс] / Конституция. - Режим доступа: http: // constitutions.

ru/archives/182. - Название с экрана.

116. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики / [Погорілко В. Ф., Ставнійчук М. І., Руда H. І. та ін.]; за ред. В. Ф. Погорілка; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2001. - 354 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-02-2097-9.

117. Конституція (Основний Закон) Украш^ко!.’ Радянської Соціалістичної Республіки: від 20 квітня 1978 р. [Електронний ресурс]: Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 р. - Режим доступу: http: // static. rada. gov. ua/site/const/istoriya/1978. html. - Назва з екрану.

118. Конституція України: від 28 червня 1996 р.: (Відомості Верховної Ради Ураїни (ВВР), 1996, № 30, ст. 141): станом на 10. 09. 2012 р. - О.: Фенікс, 2012. - 49 с. - ISBN 978-966-438-595-1.

119. Концепція Кодексу про вибори, референдуми в Україні (Виборчого кодексу України): проект / Ком. виборців України. - К.: Факт, 2000. - 53 с. - ISBN 966-7274-89-6.

120. Копійка В. В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та

стратегія розвитку / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко, М. А. Миронова. - К.: Знання, 2010. - 94 с. - (Бібліотечка товариства “Знання”. Серія

“Міжнародна”; № 5 - 2010). - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-346­828-0 ; ISBN 978-966-346-867-9.

121. Корнієнко М. І. Виборче законодавство для органів місцевого самоврядування / М. І. Корнієнко // Політолог. вісн. - 1993. - Вип. 1. - С. 12­19.

122. Косахівська О. В. Політична система і демократія в Україні: до проблеми співвідношення / О. В. Косахівська // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 692-699.

123. Кофман Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституционное право; муниципальное право” /

Кофман Борис Якович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2012. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

124. Кресіна І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: [1994, 1998, 2002] / І. О. Кресіна, Є. В. Перегуда; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2003. - 365 с. - Бібліогр. в підряд. приміт. - ISBN 966-02-2771-X.

125. Крючков Г. Якою має бути виборча система? Майбутній вибір України / Г. Крючков // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2009. - № 1. - С. 8-10.

126. Крылова И. С. Европейский парламент / И. С. Крылова. - М., 1987. - 189 с.

127. Кудинов О. П. Большая книга выборов: как проводятся выборы в России / О. Кудінов; Междунар. респ. ин-т. - М.: Арт Бизнес Центр, 2003. - 663 с. - ISBN 5-7287-0236-8.

128. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії: монографія / Н. А. Латигіна; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАНУ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2008. - 400 с. - ISBN 966-629-339-0.

129. Лафитский В. И. Выборы в Европейский Парламент / В. И. Лафитский; Рос. центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комиссии Рос. Федерации. - М.: РЦОИТ, 2005. - 158 с. - ISBN 5-93639-037-3: 110.00.

130. Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму / Ю. Левіна // Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - № 3. - С. 244-248.

131. ЛеДюк Лоуренс Учасницька демократія = Participatory democracy; referendums in theory and practice: референдуми у теорії та на практиці / Лоуренс ЛеДюк. - Х.: Центр освітніх ініціатив, 2002. - 160 с. - ISBN 966­7973-11-5 ; 966-7973-05-0.

132. Лейкман Э. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем / Э. Лейкман, Дж. Д. Ламберт. - М.: Изд-во иностр. лит-ра, 1958. - 366 с.

133. Лиссабонский договор: от 13 апреля 2007 г. [Электронный ресурс] / Законодательство ЕС. - Режим доступа: http: // eulaw. ru/treaties/lisbon. - Название с экрана.

134. Личко Б. Т. Демократія в контексті еволюції суспільства / Б. Т. Личко, С. І. Назаренко. - Х., 2000. - 98 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-02- 2107-X.

135. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення / О. Лозовицький // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2012. - № 1. - С. 220-227.

136. Лысенко В. И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политологический опыт и тенденции 80-90-х годов / В. И. Лысенко; Ин-т государства и права РАН. - М.: Наука, 1994. - 352 с. - ISBN 5-02-008227-9.

137. Магера А. Чинне виборче законодавство міг би змінити виборчий кодекс, проект якого вже давно напрацьований у парламенті / А. Магера // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2011. - № 2 (21). - С. 35-36.

138. Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід / О. Г. Мазур; Східноукраїн. держ. ун-т. - Луганськ: СУДУ, 1999. - 36 с. - Бібліогр.: с. 35 та в підряд. приміт. - ISBN 966-590-168-0.

139. Мазур О. І. Виборча система: генеза і сучасний політичний процес: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Мазур Оксана Геннадіївна; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

140. Маклаков В. В. Европейский парламент: справочник / В. В. Маклаков; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. - М., 2001. - 103 с. - ISBN 5-248-01367-4.

141. Малярчук В. Європейський парламент після виборів - 2004 / В. Малярчук // Політ. менеджмент. - 2005. - № 2. - С. 156-165.

142. Марцеляк О. Виборчі системи: огляд існуючих та модернізація вітчизняної / О. Марцеляк // Михайло Баймуратов: право як буття вченого:

збірник наукових праць до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / [упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин]. - К.: Логос, 2009. - С. 313-334.

143. Марцеляк О. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду / О. Марцеляк // Віче. - 2015. - № 16. - С. 8-12.

144. Основи конституційного права України: [курс лекцій для студ. юрид. вузів і ф-тів] / В. Ф. Мелащенко. - К.: Вентурі, 1995. - 239 с. - Бібліогр. в підряд. приміт. - ISBN 5-7707-7759-1.

145. Мельник І. В. Динаміка розвитку законодавства про вибори до Верховної Ради України / І. В. Мельник // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2010. - № 26. - С. 79-83.

146. Михальченко М. Яке виборче законодавство потрібне Україні / М. Михальченко // Віче. - 2007. - № 15. - С. 16-19.

147. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: Міжнародний документ від від 21 грудня 1965 р. [Електронний ресурс] / ООН; Конвенція. - Режим доступу: http: // zakon. rada. gov. ua/cgi- bin/laws/main. cgi?nreg=995_105. - Назва з екрану.

148. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права / Укр. правнича фундація. - К.: Право, 1995. - 39 с. - (Міжнародні документи ООН з питань прав людини). - ISBN 5-7707-8439-3.

149. Мовчан Ю. Лісабонський договір - новий етап європейського конституціоналізму / Ю. Мовчан // Віче. - 2008. - № 24. - С. 11-12.

150. Мороко В. Розвиток виборчого законодавства України у 1996-2007 роках / В. Мороко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2010. - № 6 (50). - С.108-119.

151. Мостіпан О. М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем: автореф. дис. . на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Мостіпан Олександр

Миколайович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. - К., 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

152. Мудрик Ю. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи / Ю. Мудрик // Гілея. - 2012. - Вип. 58 (№ 3). - С. 708-714.

153. Муссіс Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. - Київ: Київ. ун-т, 1999. - 76 с. - ISBN 2-930119-22-5.

154. Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав / Н. Мяловицька // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2008. - № 1 (11). - С. 61-67.

155. Назарова И. С. Избирательная система как форма конституирования института народного представительства: монография / И. С. Назарова. - СПб.: Астерион, 2011. - 140 с. - ISBN 978-5-94856-820-1: 170.00.

156. Науково-практичний коментар закону України “Про вибори народних депутатів України” у редакції від 7 липня 2005 р. (зі змінами, внесеними Законами України від 17 листопада 2005 р., від 19 січня 2006 р. та від 9 лютого 2006 р.) / [H. В. Богашева, О. В. Задорожній, Ю. Б. Ключковський та ін.]; за ред. Ю. Б. Ключковського; Ін-т виборчого права. - К.: Парламент. вид-во, 2006. - 678 с. - ISBN 966-611-454-2.

157. Наход М. Взаємозв'язок виборчих систем із моделями управління виборчим процесом у європейських країнах / М. Наход // Ефективність державного управління. - 2011. - Вип. 26. - С. 84-91.

158. Недюха М. Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення / М. Недюха // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України. - 2012. - № 4. - С. 5-9.

159. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів: від 26 лютого 2001 р. [Електронний ресурс] / Європейський Союз; Договір, Акт. - Режим доступу: http: // zakon1. rada. gov. ua/laws/show/994_261/page. - Назва з екрану.

160. Ольховський Б. І. Вибори народних депутатів України: у питаннях та відповідях / Б. І. Ольховський, В. М. Єрмолаєв. - Х.: Каравела, 2002. - 175 с. - ISBN 966-8019-28-8.

161. Онищук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики: монографія / М. В. Онищук; НАНУ; Київ. ун-т права. - К.: Європ. ун-т, 2009. - 450 с. - ISBN 978-966-301-184-6.

162. Органічний Закон Іспанії про загальний виборчий режим: від 19 червня 1985 р.: прийнятий 19 червня 1985 року (№ 5/1985) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // noticias. juridicas. com/base_datos/Admin/lo5-1985. html. - Назва з екрану.

163. Основи демократії: [навч. посіб.] / [Бессонова М., Бірюков О., Бондарук С. та ін.]; за заг. ред. А. Колодій. - [2-ге вид.]. - К.: “Ай Бі”, 2004. - 668 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-95538-7-3.

164. Основи конституційного права України: [підручник] / [Козюбра М. І., Колодій А. М., Копейчиков В. В. та ін.]; за ред. Копейчикова В. В.; Держ. укр. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, К.: Юрінком, 1997. - 205 с. - ISBN 966­7059-13-8.

165. Оцінка виборчої системи в Україні / ред. Н. Малахов; [пер. з англ. П. Насади]; Міжнарод. Фундація Виборчих Систем. - К.: Ін-т демократії ім. П. Орлика, 1993. - 65 с.

166. Панкевич О. Особливості обрання Європейського Парламенту / О. Панкевич, М. Кілик // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2007. - № 2(8). - С. 89­94.

167. Пантелейчук І. В. Політичний режим в Україні: проблеми демократичного транзиту / І. В. Пантелейчук // Зб. наук. пр. ХРІДУ НАДУ “Актуальні проблеми державного управління”. - 2010. - № 3. - С. 24-31.

168. Парламентські вибори в Європейському Союзі / [Ковриженко Д. С., Котляр Д. М., Євгеньєва А. М. та ін.]. - К.: Міленіум, 2002. - 113 с. - ISBN 966-8063-06-6.

169. Парламентські вибори 2012: виборче законодавство, суб'єкти виборчого процесу та їх повноваження // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 7-8. - С. 19-27.

170. Петришин А. Пропорційна виборча система: історичний досвід запровадження / А. Петришин // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2006. - № 1 (3). - С. 53 - 57.

171. Підлуцький О. Європейський парламент: життя на три домівки / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. - 2008. - № 29. - 9-15 серп. - С. 4.

172. Политология: учебник / [А. Ю. Мельвиль и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. - М.: Проспект, 2008. - 618 с. - ISBN 978-5-482-01694-7: 360.00.

173. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / [А. І. Кудряченко, В. М. Бебик, В. І. Бортніков та ін.]; за заг. ред. А. І. Кудряченка. - К.: НІСД, 2007. - 395 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-554-107-2.

174. Пономарьова Г. Застосування змішаної виборчої системи: вибори народних депутатів України 2002 р. / Г. Пономарьова // Вісн. Акад. правових наук України. - 2009. - № 3 (58). - С. 115-126.

175. Портников В. Дрезденская ловушка [Электронный ресурс] / Статья от 03.10.2005. - Режим доступа: http: // www. politcom. ru./1479. html. - Название с экрана.

176. Посібник з розробки виборчих систем / Ендрю Рейнолдс, Бен Рейллі, Кадер Асмар [та ін.]; [пер.: Сеник Г. та ін.]; Міжнар. ін-т демократії та сприяння виборам. - К.: ДП “Нора-Друк”, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 156­159. - ISBN 966-8321-12-X.

177. Постников А. Е. Избирательное право России: С прил. “Модельного

закона субъекта Рос. Федерации о выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос.

Федерации” / А. Е. Постников; Ин-т законод. и сравнит. правоведения при

Правительстве Рос. Федерации. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. - 217 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-89123-023-2.

178. Право Европейского Союза: учеб. пособие / [С. Ю. Кашкин,

А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др.]; отв. ред. С. Ю. Кашкин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. - М.: Проспект, 2008. - 298 с. - Библиогр.: с. 292 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-482­01664-4.

179. Прасюк О. В. Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця / О. Прасюк // Sciency and Education a New Dimencion. Humaniyies and Social Sciences / Ed.-inchief Dr. Xenia Vamos - Budapest (Hungary), 2014. - № 2 (4). - Issue 23. - P. 105-108.

180. Приешкина О. В. Демократия и защита прав личности: системно­функциональный анализ взаимодействия / О. В. Приешкина // Актуальні проблеми політики. - 2001. - Вип. 12. - С. 72-77.

181. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 256 с. - ISBN 978-966-554-163-9.

182. Пропозиції Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори щодо рекомендацій Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ у проекті Закону “Про вибори народних депутатів України” [Електронний ресурс] / Адміністрація Президента України. - Режим доступу: http: // electioninfo. org. ua/1. php?i=317. - Назва з екрану.

183. Проценко О. Демократія в сучасній Україні - партисипаторна чи делегативна, “сильна” чи “крихка”? // Актуальні проблеми політики. - 2012. - Вип. 44. - С. 220-229.

184. Радченко О. В. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві / О. В. Радченко. - Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. - 243 с. - Бібліогр.: с. 230-242. - ISBN 966-390-005-9.

185. Радченко О. Вплив виборчої культури на формування політичного режиму в Україні / О. Радченко, Н. Дуравкіна // Теорія та практика держ. упр. - 2011. - Вип. 2 (33). - С. 20-27.

186. Райковський Б. С. Вибори та виборчі системи: Політологічний вимір / Б. С. Райковський. - К.: Парлам. вид-во, 2009. - 184 с. - Бібліогр. в підряд. приміт. - ISBN 978-966-611-700-0.

187. Райковський Б. С. Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства: автореф. дис. . на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Райковський Броніслав Станіславович; Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2008. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16­17.

188. Рибачук М. Історичні аспекти становлення виборчої системи в Україні / М. Рибачук, І. Шкурат // Політ. менеджмент. - 2004. - № 1. - С. 83-96.

189. Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність,

рефлексивність, наближеність / П'єр Розанвалон; [пер. з фр. Євгена Марічева]; наук. ред. В. Й. Омельянчик. - К.: Вид. дім “Києво-Могилян. акад.”, 2009. - 285 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-518-515-4.

190. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. / А. Романюк // Вибори та демократія. - 2006. - № 3(9). - С. 4-10.

191. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / А. Романюк; ЛНУ ім. І. Франка. - Л.: Тріада плюс, 2004. - 392 с. - ISBN 966-613-196-Х.

192. Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст. Ч. 1 / Ф. Рудич // Віче. - 2011. - № 17. - С. 42-48.

193. Румянцев А. Пятипроцентный барьер на выборах в Европарламент признан в Германии неконституционным / А. Румянцев // Сравнительное конституционное обозрение. - 2011. - № 6 (85). - С. 94-102.

194. Сарторі Д. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі; [пер. з англ. О. Мороз]. - К.: АртЕк, 2001. - 211 с. - Бібліогр.: с. 195-198. - ISBN 966-505-047-8.

195. Северінсен Х. Виборча система потребує змін / Х. Северінсен // Вибори та демократія. - 2008. - № 1 (15). - С. 84-85.

196. Сенюта І. В. Визначення поняття “Вибори” та “Виборча система” / І. В. Сенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 297-303 с.

197. Серьогіна С. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України / С. Серьогіна // Вісн. Центр. виборчої комісії. - 2007. - № 1(7). - С. 38-44.

198. Скідіна І. Оцінка ефективності сучасної змішаної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Скідіна Іванна // Науковий блог НаУ “Острозька Академія”. - 21 трав. 2012 р. - Режим доступу: http: // naub. oa. edu. ua/2012/otsinka-efektyvnosti-suchasnoji- zmishanoji-vyborchoji-systemy-na-vyborah-do-verhovnoji-rady-ukrajiny/. - Назва з екрану.

199. Скрипнюк В. М. Проблема “вибору” виборчої системи: Україна і європейський досвід / В. М. Скрипнюк // Бюл. М-ва юстиції України. - 2010. - № 1 (99). - С. 60-70.

200. Скрипнюк О. Верховенство права і демократія концептуальні питання взаємозв’язку / О. Скрипнюк // Вісн. Акад. правових наук України. - 2008. - № 2 (53). - С. 13-23.

201. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О. В. - К., 2006. - 368 с. - ISBN 966-581- 740-X.

202. Смокович М. Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні / М. Смокович // Юрид. Україна. - 2014. - № 11 (143). - С. 37-45.

203. Современные избирательные системы: Вып.1. Великобритания. Канада. Мексика. Польша / [Лафитский Д. В., Касаткина Н. М., Орлов А. Г. и др.]; Центр. избирательная комис. Рос. Федерации, Рос. центр обучения избират.

технологиям при Центр. избирательной комис. Рос. Федерации. - М.: Норма, 2006. - 495 с. - ISBN 5-89123-997-3: 280.00.

204. Современные избирательные системы: Вып. 2. Аргентина. Германия. Швеция / [Орлов А. Г., Лейбо Ю. И., Ракитская И. А.]; Центр. избирательная комис. Рос. Федерации, Рос. центр обучения избирательным технологиям при Центр. избирательная комис. Рос. Федерации. - М.: Норма, 2007. - 319 с. - ISBN 978-5-468-00160-8: 280.00.

205. Современные избирательные системы: Вып. 3. Испания, США,

Финляндия, Япония / [Орлов А. Г., Лафитский В. И., Ракитская И. А. и др.]; Центр. избирательная комис. Рос. Федерации, Рос. центр обучения избирательным технологиям при Центр. избирательной комис. Рос. Федерации. - М.: РЦОИТ, 2009. - 446 с. - ISBN 978-5-88149-352-3: 350.00.

206. Сравнительное избирательное право: учеб. пособие / [Автономов А. С. и др.; науч. ред. В. В. Маклаков]; Рос. центр обучения избират. технологиям при Центр. избирательной комис. Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2003. - 203 с. - Библиогр.: с. 175-203. - ISBN 5-89123-747-4.

207. Срібна Т. Трансформація політичних режимів України і Польщі / Т. Срібна // Наук. пр. - 2010. - Вип. 109. - Т. 122. - С. 85-87.

208. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / М. І. Ставнійчук; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К.: Факт, 2001. - 156 с. - Бібліогр.: с. 144-155. - ISBN 966-7274-93-4.

209. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики: автореф. дис. . на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Марина Іванівна Ставнійчук; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1999. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

210. Ставнійчук М. І. “Закрита” виборча система вичерпала себе /

М. І. Ставнійчук // Дзеркало тижня. - 2009. - 28 берез. - 3 квіт. (№ 11). - С. 4.

211. Ставнійчук М. Щодо питання кодифікації виборчого законодавства / М. Ставнійчук // Юрид. журн. - № 1 (19). - 2004. - С. 10.

212. Статистичні дані [Електронний ресурс] / Сайт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. - Режим доступу: http: // razumkov. org. ua/ukr/poll. php?poll_id=441. - Назва з екрану.

213. Степанян А. Ж. Правовое регулирование выборов в рамках Европейского

Союза: дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 “Международное право. Европейское право” [Электронный ресурс] /

Степанян Армен Жосерович; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2008. - 221 с. - Режим доступа: http: // eulaw. ru/files/dissertaciya_stepanyan_1910_s_ soderzhaniem_0. pdf. - Название с экрана.

214. Стратегічні оцінки: Політика. Макроекономіка. Світові процеси [Електронний ресурс] / Президентський фонд “Україна”; Ін-т стратег. оцінок (ІСО). - Вип. 172 (07-18.11.11 р.). - 35 с. - Режим доступу: http: // www. kuchma. org. ua/upload/iblock/a92/monitoring_172. pdf. - Назва з екрану.

215. Стрижак А. А. Виборче право в Україні: історія та сучасність / А. А. Стрижак. - К.: Логос, 2012. - 447 с. - Бібліогр.: с. 401-432 та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-171-518-8.

216. Стукаленко В. А. Теоретичні аспекти пропорційної виборчої системи / В. Стукаленко // Вісн. ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство. - 2014. - Вип. 3 (24). - С. 17-26.

217. Сучасний виборчий PR: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов та ін.]. - [2-ге вид.]. - К.: Вид. дім “Професіонал”, 2004. - 383 с. - Бібліогр. наприкінці глав. - ISBN 966-8556­55-0.

218. Ткачук А. Скільки коштує недосконале законодавство? / А. Ткачук // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. - 1994. - Вип. 3 (8). - С. 60-65.

219. Тодика Ю. М. Вибори народних депутатів України / Ю. М. Тодика, О. М. Бандурка. - Х.: ХІВС, 1994 - 119 с.

220. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді; [пер. з англ. М. Марченко]. - К.: Аналіт.-дослід. центр “АНОД”: К. І. С., 2001. - 136 с. - Бібліогр. в приміт.: с. 124-130. - ISBN 966-7048-39-X.

221. Тодыка Ю. Н. Выборы народных депутатов Украины: конституционно­правовой аспект / [Ю. Н. Тодыка, В. Д. Яворский]; отв. ред. Цвик М. В. - Х.: Факт, 1998. - 173 с. - ISBN 966-7099-61-X.

222. Толстоухов А. В. Демократія та державність: парадокси протистояння / А. В. Толстоухов, І. Г. Парапан, Ю. О. Мєлков // Практична філософія: укр. наук. журн. - 2009. - № 4 (34). - С. 57-66.

223. Трипольський В. О. Демократія і влада / В. О. Трипольський. - К.: Парлам. вид-во, 1999. - 174 с. - Бібліогр.: с. 161-172. - ISBN 966-611-026-1.

224. Указ Президента України “Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори”: від 2 листопада 2010 р. [Електронний ресурс] / Указ Президента України № 1004/2010. - Режим доступу: http: // www. president. gov. ua/documents/12434. html. - Назва з екрану.

225. Україна: парламентські вибори і демократія / [С. Конончук]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2007. - 19 с.- (Бюлетень “Твій вибір - 2007”; Вип. № 8). - Бібліогр. у підрядк. прим.

226. Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / [В. Ф. Солдатенко, Т. А. Бевз, О. Д. Бойко та ін.]; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К.: Парлам. вид-во, 2007. - 574 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 966-611-423-2.

227. У 13 країнах ЄС іноземці можуть брати участь у виборах [Електронний ресурс] / lb. ua; Стаття від 30 квітня 2012 р. - Режим доступу: http: // ukr. lb. ua/category/politics/. - Назва з екрану.

228. Федоренко В. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти. Ч. 1 / В. Федоренко, А. Малюга // Історико-правовий часопис. - 2014. - № 1 (3). - С. 39-44.

229. Харченко Л. В. Виборча система Республіки Польща: досвід для України / Л. В. Харченко // Стратег. пріоритети. - 2007. - № 3 (4). - С. 35-40.

230. Хорватия: анализ избирательного законодательства в контексте соблюдения общедемократических стандартов и прав человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www. cmdp-kvorum. org/democratic-process/64. - Название с экрана.

231. Царьова М. Проблема оптимальної виборчої системи / М. Царьова. // Вибори та демократія. - 2010. - № 4 (26). - С. 109-113.

232. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика / В. В. Цвєтков; НАН України, Ін-т держави і права ім.

B. М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2007. - 335 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-8602-50-4.

233. Черінько І. У пошуках оптимального варіанта: еволюція виборчої системи України / І. Черінько // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2010. - № 6 (50). - C. 37-50.

234. Чижова О. М. Демократія у прагматичному орієнтирі України / О. М. Чижова // Держава і право. - 2006. - Вип. 33. - С. 543-548.

235. Чуб О. О. Трансформації у виборчому законодавстві України [Електронний ресурс] / О. Чуб // Форум права. - 2011. - № 3. - С. 836-840. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-iournals/FP/2011-3/11coovzu.pdf. -

C. 836. - Назва з екрану.

236. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: академ. курс: підручник / В. М. Шаповал; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - [9-те вид.]. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 429 с. - Бібліогр.: с. 423-424. - ISBN 978-966-667-535-7.

237. Шаповал Є. Система виборів до Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Є. Шаповал // Харків. дискусійний клуб. - 2009. - 21 берез. - Режим доступу до журналу: http: // www. discussionclub. net. - Назва з екрану.

238. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Р. Шведа. - Л., 2010. - 462 с. - ISBN 978-966-613-780-0.

239. Шведа Ю. Р. Партії та вибори: енцикл. слов.: [понад 1500 термінів і понять] / Ю. Р. Шведа; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 749 с. - ISBN 966-8657­03-9.

240. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем / Ю. Шведа // Віче. - 2007. - № 17. - С. 17-20.

241. Шевчук А. Трансформації політичного режиму в Україні / А. Шевчук // Наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - Т. 47. - С. 31-35.

242. Шевчук С. Ніццький договір та розширення ЄС / [С. Шевчук, І. Кравчук]; за наук. ред. С. Шевчука; Центр порівняльного права. - К., 2001. - 194 с. - Бібліогр. в підряд. приміт. - ISBN 966-581-307-2.

243. Шляхтун П. П. Політологія: (Теорія та історія політ. науки): [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Шляхтун. - К.: Либідь, 2002. - 573 с. - Бібліогр.: с. 567-568. - ISBN 966-06-0226-X.

244. Щокін Г. Парламентські вибори та їх наслідки / Георгій Щокін. - К.: МАУП, 2006. - 72 с. - ISBN 966-608-648-4.

245. Штефуца В. Етапи становлення та розвитку виборчої системи Федеративної Республіки Німеччини / Віталій Штефуца // Збірник “Гілея”. - 2011. - Випуск 47. - С. 712-719.

246. Юзьков Л. П. Конституційні закони: утвердження концепції становлення практики / Л. П. Юзьков // Рад. право. - 1991. - № 1. - С. 69-73.

247. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [гол. ред. Шемшученко Ю. С.]; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1998. - Т. 1. - 672 с. - ISBN 966-7492-01-Х.

248. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [гол. ред. Шемшученко Ю. С.]; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Вид-во

“Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1999. - Т. 2. - 744 с. - ISBN 966-7492-02-8.

249. Якименко Ю. Проблема виборчих систем в контексті реформування виборчого законодавства: критерії вибору, підходи, наслідки [Електронний ресурс] / Ю. Якименко // Виступ на науково-практичному семінарі “Кодифікація виборчого законодавства України: стан, проблеми, перспективи”; Ін-т законодавства Верховної Ради України, (6 груд. 2010 р.). - Режим доступу: http: // www. razumkov. org. ua/ukr/article. php?news_id=844. - Назва з екрану.

250. Accessing European parliament documentation: practical guide to European Parliament documentation / 1996 ed. - Luxembourg, 1996. - 56 p. - ISBN 92-823- 0762-X.

251. Archer C. The European Union: structure and process [third edition] / Clive Archer. - London [u. a.]: Continuum, 2000. - 163 p. - ISBN 0-8264-5109-8; ISBN 0-8264-4781-3.

252. Bardi L. European Parliament elections and transnational trends in European parties / L. Bardi // European View. - Brussels, 2006. - Vol. 3. - Spring 2006. - Р. 13-21.

253. Berkemer R. Mathematische Aspekte der reprasentativen Demokratie: Wahlmathematik, Wahlsysteme, Powerindizes / Rainer Berkemer. - Renningen: expert, 2010. - 200 s. - ISBN 978-3-8169-3040-2.

254. Bogdanor V. Democracy and elections: electoral systems and their political consequences / V. Bogdanor, D. Butler. - Cambridge: Camb. Univ. Press, 1983. - 267 р. - ISBN 0-521-25295-4; ISBN 0-521-27282-3.

255. Carothers T. The end of transition paradigme / T. Carothers // Journal of Democracy. - 2002. - № 13 (1). - P. 5-21.

256. Code of good practice in electoral matters: guidelines and draft explanatory

report [Електронний ресурс] / Venice Commission adopted. - Venice. - 2002. - 18-19 October. - Режим доступу: http: // www. venice. coe.

int/webforms/documents/ CDL-AD%282002 %29023rev-e. aspx. - Назва з екрану.

257. Corbet R. The European Parliament / [R. Corbet, F. Jacobs, M. Shackleton]. - 5th ed. - London: John Harper Publishing, 2003. - 363 р.

258. Demokratie im Umbruch: Perspektiven einer Wahlrechtsreform / Klaus Poier. - Wien; Koln; Graz: Bohlau, 2009. - 329 s. - ISBN 978-3-205-78434-0.

259. Derichs C. Wahlsysteme und Wahltypen: politische Systeme und regionale Kontexte im Vergleich / Claudia Derichs, Thomas Heberer. - Wiesbaden: VS, Verl. fur Sozialwiss, 2006. - 331 s. - ISBN 978-3-531-14890-8.

260. Diamond L. Electoral systems and democracy / Diamond Larry, Plattner Marc F. - Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. - 245 р. - ISBN 0­8018-8475-6.

261. Elections in the European Union - a comparative overview international IDEA [Електронний ресурс] / The UK Electoral Commission; European Parliamentary elections seminar. (Cardiff, July 2004). - Режим доступу: http: // www. idea. int/news/newsletters/upload/Handout%20Cardiff. pdf - Назва з екрану.

262. Embodying democracy: electoral system design in post-communist Europe / [S. Birch, F. Millard, M. Popescu and others]. - Bsingstoke; Hampshire; N. Y.: Palgrave Macmillan, 2002. - 272 p. - ISBN 978-0333993606.

263. Euratom 2002/772/EC: Council Decision of 25 June 2002 and 23 September

2002 amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom, OJ L 283, 21.10.2002 [Електронний ресурс] // Official Journal of the European Union. - L 28 3/1. - 21.10.2002. - P. 1-4. - Режим доступу: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2002:283:0001:0001:EN:PDF. - Назва з екрану.

264. European Elections in the UK [Електронний ресурс] / European Parliament Information; Office in the United Kingdom. - Режим доступу до статті:

http://www.europarl.org.uk/view/en/european_elections_in_the_uk.html. - Назва з екрану.

265. Eve R. European Parliament to be elected with proportional representation systems [Електронний ресурс] / Eve Robert // The Center for Voting and Democracy. - Published March 9, 2009. - Режим доступу: http: // www. fairvote. org/european-parliament-to-be-elected-with-proportional-representation-systems#. UT-yWjfNWSo. - Назва з екрану.

266. Farrell D. M. Electoral systems: a comparative introduction / David M. Farrell. - New York : Basingstoke Palgrave, 2001. - 241 p. — ISBN 0333801628: 1238.00.

267. Gallagher M. The Politics of electoral systems / Michael Gallagher, Paul Mitchell. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 689 p. — ISBN 0199238677.

268. Goodwin-Gill Guy S. Free and Fair Elections. New expanded edition / Guy S. Goodwin-Gill. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2006. - 214 p. - ISBN: 92­9142-277-0.

269. Gostyήska A. Reform of the electoral procedure to the European Parliament / Agata Gostyήska // Bulletin. - 2010. - No. 112 (188). — September 3. — P. 342— 343.

270. Grofman B. N. Electoral laws and their political consequences / Bernard N. Grofman, Arend Liiphart. - New-York: Algora Publishing, 2003. - 352 p. - ISBN 0-87586-064-8; ISBN 0-87586-074-5.

271. Harfst P. Wahlsystemwandel in Mittelosteuropa: strategisches Design einer politischen Institution / Philipp Harfst. - Wiesbaden: VS, Verl. fur Sozialwiss, 2007. - 320 s. - ISBN 978-3-531-15479-4.

272. Hitzler G. Europahandbuch 1990-1991 / Hitzler Gerhard, Alber Siegbert. - Koln etc.: Heymann, 1990. - 365 p. - ISBN 3452216969 : 20.00.

273. James P. The German electoral system / Peter James. - Aldershot, Hants: Ashgate, 2003. - 131 p. - ISBN 0-7546-1740-8.

274. Kimball D. The exceptional election / Kimball D. - Boston, New York: Houghton Miffin Company, 2002. - 53 p. - ISBN 0-618-19160-7.

275. Klamt M. Die Europaische Union als Streitbare Demokratie: rechtsvergleichende und europarechtliche Dimensionen einer Idee / Martin Klamt. - Munchen: Utz, 2012. - 501 s. - ISBN 978-3-8316-4105-5.

276. Kreppel A. The European Parliament and supranational party system: a study in institutional development / Amie Kreppel. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - 280 p. - ISBN:9780521000796.

277. Lasok K. P. E. Law and institutions of the European Union / K. P. E. Lasok. - London: Butterworths, 2001. - 874 p. - ISBN 0406901864.

278. Legislation governing elections to the European Parliament [Електронний

ресурс] / Directorate-General for Research; Working Paper; Political series. - Режим доступу:

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w13/country en.htm. - Назва з екрану.

279. Lehmann W. The European elections: EU legislation, national provisions and civic participation [Електронний ресурс] / Wilhelm Lehmann; Policy department c: citizens' rights and constitutional affairs. - Brussels: European Parliament's Committee on Constitutional Affairs, 2009. - 91 p. - Режим доступу: http: // www. europarl. europa. eu/multimedia/eplive/cont/20090303MLT50670/media_ 20090303MLT50670. pdf. - Назва з екрану.

280. Lijphart A. Electoral systems and party systems: a study of twenty-seven democracies 1945-1990 / Arend Lijphart. - Oxford: Oxford University Press, 1994. - 232 p. - ISBN 9780198273479; ISBN 0198273479.

281. Lodge J. The 2009 Elections to the European Parliament / Juliet Lodge. - Palgrave MacMillan. - 2010. - 336 p. - ISBN 9780230297272.

282. Marsh M. European Parliament elections and EU governance [Електронний ресурс] / Michael Marsh, Slava Mikhaylov // Living Reviews in European Governance. - 2010. - Vol. 5. - № 4. - Режим доступу до статті: http: //

europeangovernance. livingreviews. org/Articles/lreg-2010-4/download/lreg- 2010-4BW. pdf. - Назва з екрану.

283. McAllister R. European Union: an historical and political survey / Richard McAllister. - New York: Routledge, 2009. - 263 p. - ISBN 0-203-87569-9.

284. Niehaus K. Wie beeinflusst das Wahlsystem das Parteisystem? [Електронний ресурс]: Gegenuberstellung des Mehrheits - und Verhaltniswahlrechts am Beispiel von GroBbritannien und Deutschland unter Berucksichtigung des Governance- Aspekts / Kevin Niehaus. - Munchen: GRIN Verlag GmbH, 2011. - Режим доступу: Archivserver der Deutschen Nationalbibliothekhttp: // www. grin. com/de/e-book/177638/. - Назва з екрану.

285. Nohlen D. Elections in Europe: a data handbook / Dieter Nohlen, Philip Stover eds. - Baden-Baden: Nomos, 2010. - 207 p. - ISBN 978-3-8329-5609-7.

286. Not normal: the European Parliament has yet to fill the democratic deficit // The Economist. - London, 2007. - Vol. 382. - № 8512, 20 - 26 Jan. - Р. 38.

287. Ordynacia wyborcza do Seimu Rzeczypospolitei Polskiei I do Senatu Rzeczypospolitei Polskiei [Електронний ресурс] / Сайт Сейму ПР. - Режим доступу: http: // www. sejm. gov. pl/-prawo/nowaord/kon11. htm. - Назва з екрану.

288. Palleit L. Gleiches Wahlrecht fur alle?: Menschen mit Behinderungen und das Wahlrecht in Deutschland / Leander Palleit; Deutsches Institut fur Menschenrechte. - Berlin: Dt. Inst. fur Menschenrechte, 2011. - 19 s. - ISBN 978­3-942315-24-1.

289. Reeve A. Electoral systems: a comparative and theoretical introduction / Andrew Reeve, Alan Ware. - London: Routledge, 1992. - 190 p. - ISBN 0-415­01204-Х;0-415-01205-8.

290. Robinson C. Electoral systems and voting in the United Kingdom / Chris Robinson. - Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2010. - 218 p. - ISBN 978-0-7486-2750-9.

291. Schmitt H. European Parliament elections after eastern enlargement / Hermann Schmitt. - London: Routledge, 2012. - 168 p. - ISBN 0415509483; ISBN 9780415509480.

292. Shugart M. S. Mixed-member electoral systems: the best of both worlds? / [Ed. by M. S. Shugart, M. P. Wattenberg]. - New York: Oxford univ. press, 2001. - 656 р. - ISBN 0199240795: 3496.00.

293. Strejcek G. Das Osterreichische Bundeswahlrecht / Gerhard Strejcek. - Wien: Springer Wien, 2010. - 300 s. - ISBN 978-3-211-99253-1.

294. Strohmeier G. Wahlsystemreform / Gerd Strohmeier. - Baden-Baden: Nomos, 2009. - 237 Wiesbaden: VS, Verl. fur Sozialwiss. - ISBN 978-3-8329-5049-1.

295. Taagepera R. Seats and votes: the effects a determinants of electoral systems / [R. Taagepera, M. S. Shugart]. - New Haven; London: Yale univ. press, 1989. - 292 p. - ISBN 0300050771 : 20.00.

296. The directory of EU information sources / The Europa publications EU information series. - London; New York: Routledge, 2005. - 594 p. - ISBN 1 85743 284 3 : 7811.00.

297. The international idea handbook of electoral system design / [А. Reynolds, B. Reilly, A. Ellis and others]. - Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005. - 223 p. - ISBN 91-85391-18-2.

298. Treaty of Amsterdam amending the treaty on European Union, the treaties

establishing the European Communities and related acts : 10 November 1997 [Електронний ресурс] / Official Journal C 340, 10 November 1997. - Режим доступу: http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001. - Назва з екрану.

299. UN Committee on Human Rights, General Comment 25, “The Right to Participate in Public Affairs, Voting Right and the Right to Equal Access to Public Service”, 1510th meeting (fifty-seventh session); (12 July 1996) [Електронний ресурс] / Office of the high commissioner for human rights. - Режим доступу:

http: // www. unhchr. ch/tbs/doc. nsf∕0∕d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb. - Назва з екрану.

300. Verschraegen B. Rechtswahl: Grenzen und Chancen / Bea Verschraegen. -

Wien: Sramek, 2010. - 131 s. - ISBN 978-3-902638-32-8.

<< |
Источник: БАТУРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ::

 1. Поняття джерел європейського права, їх особливості
 2. Система джерел європейського права
 3. Тема № 3: “Джерела права Європейського Союзу”
 4. Характеристика інституту правового статусу людини та громадянина у Європейському Союзі та його джерела
 5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 7. Библиографический список
 8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
 10. Список используемой литературы
 11. Список использованной литературы
 12. Список использованных нормативных актов и литературы